Terms & Conditions

Gebruiksbepalings
Lees asseblief sorgvuldig voordat u die webtuiste gebruik.

Enige sagteware, inhoud of ander materiaal (in geheel verwys na as 'Inhoud') wat op hierdie webtuiste is, is die kopiereg van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com en/of sy verskaffers. Gebruik van die inhoud is onderhewig aan die bepalings daarvan.

Indien u nie met die bepalings saamstem nie, moet asseblief nie die webtuiste gebruik nie. Daardeur bewys u u aanvaarding van die bepalings.

Beperkings op gebruik van inhoud:
Die webtuiste is die eiendom van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en word bestuur deur Tswelopele Produksies (Edms) Bpk. Niks op hierdie webtuiste mag gekopieer, geraam, gereproduseer, geherpubliseer, opgelaai, opgesit, aangestuur of op enige wyse versprei word nie, behalwe dat 'n kopie na geldige aankoop van die Inhoud op enige enkele rekenaar afgelaai mag word of een kopie gedruk mag word net vir persoonlike, nie-kommersi?le gebruik met dien verstande dat alle kopiereg, handelsmerk- en ander eienaarskapaanduidings in hul geheel behou word. In geval enige Inhoud van hierdie webtuiste afgelaai word, verleen Tswelopele Produksies (Edms) Bpk & Tswelopele Produksies (Edms) Bpk slegs vergunning ten opsigte van die gebruik van sodanige inhoud en word geen eiendomsreg aan u oorgedra nie.

Herpublikasie of herverspreiding van die inhoud, insluitende die raam daarvan of soortegelyke gebruik, word uitdruklik verbied.

Verandering aan die inhoud op hierdie webtuiste of die gebruik daarvan vir enige ander doel, word verbied en geag 'n oortreding van kopie- of ander eiendomsreg te wees van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com en/of hul verskaffers.

Sonder beperking van die voorafgaande, word kopi?ring of reproduksie van die inhoud van enige materiaal wat van die webtuiste verkry word na enige ander bediener of ligging vir verdere reproduksie of verspreiding uitdruklik verbied.

Enige toegang tot of gebruik van Pasella.com is onderworpe aan die Pasella.com Privaatheidsbeleid en Voorwaardes en Bepalings soos uiteengesit hieronder (saam, 'Voorwaardes en Bepalings'). Indien u nie hiermee saamstem nie, moet asseblief nie Pasella.com gebruik of oopmaak nie. Ons behou die reg voor om hierdie Voorwaardes en Bepalings van tyd tot tyd te verander deur hierdie blad by te werk. Gaan asseblief die Voorwaardes en Bepalings van tyd tot tyd na vir veranderinge. Deur Pasella.com aan te hou gebruik nadat veranderinge op die blad gepubliseer is, bevestig dat u u daarby neerlê.

Ouderdomsvereiste
U moet minstens 18 jaar of ouer wees om met hierdie Gebruiksvoorwaardes saam te stem en dit te aanvaar namens uself tensy andersins deur ons toestemming verleen. Ons meen kinders wat die internet gebruik moet spesiale beskerming geniet en derhalwe benadruk ons dat ouers of voogde internetveiligheid aan hul kinders sal verduidelik. Ouers en voogde word versoek om tyd saam met hul kinders aanlyn te bestee sodat hulle bekend is met die soort inhoud wat op die diens en internet oor die algemeen beskikbaar is. Beheerinstrumente is beskikbaar by aanlyndiensverskaffers en sagtewarevervaardigers om ', veiliger aanlynomgewing vir kinders te skep.

Koste en Betalings Instemming om te betaal
U stem in om vir enige en alle Inhoud te betaal wat nie gratis deur ons verskaf word nie.

Kredietkaarttransaksies
Betalingsopsies: Betalings mag geskied met Visa, MasterCard, Diners of American Express kredietkaarte. Kredietkaarttransaksies vir Pasella.com word verkry via MyGate (Pty) Ltd. MyGate gebruik die strengste vorm van enkripsie, naamlik Secure Socket Layer 3 (SSL3) en geen kredietkaartbesonderhede word op die webtuiste geberg nie. Gebruikers kan na www.mygate.co.za gaan om hul sekuriteitssertifikaat en -beleid na te gaan. Indien u van 'n kredietkaart gebruik maak om aankope op Pasella.com te maak, mag ons, na ons diskresie dit individueel hef of dit voeg by ander aankope wat u op Pasella.com maak. Alle koste sal teen die kredietkaart wat u met u eerste aankoop aanbied gedebiteer word. Indien enige van u betalingsinligting verander, moet u die inligting deurgee aan Kli?nte-ondersteuning of dit aanlyn op Pasella.com verander. Deur u kredietkaartinligting aan ons te verskaf, erken en stem u in dat ons dit hou tensy u uitdruklik by Kli?nte-ondersteuning versoek dat ons dit nie mag hou nie, in welke geval dit afgehaal sal word. Deur u kredietkaartbesonderhede aan ons te verskaf, stem u in om die bepalings en voorwaardes asook beperkings op u aanspreeklikheid, diefstal of ongemagtigde gebruik van u kredietkaart wat deur die uitreikingsinstansie van u kredietkaart afgedwing word, na te gaan. U stem in dat u en nie die verwante entiteite nie, alleen verantwoordelik is vir alle bedrae wat deur ongemagtigde derde partye op u kredietkaart gedebiteer word. U stem in dat u geen kredietkaartinligting vir enige kredietkaart wat nie in u naam uitgereik is, aan ons sal verskaf nie.

Belasting
Aankope van Pasella.com mag BTW of ander belasting (waar van toepassing) insluit en sodanige belasting sal gebaseer word op die beste beskikbare adresinligting.

Terugbetalingsbeleid
Geen terugbetalings vir enige aankoop op Pasella.com sal gemaak word nie. Wanneer u kliek om u aankoop of aflaai te bevestig, word die koste teen u kredietkaart wat ons op lêer het, gedebiteer.

Prysveranderings

Alle pryse wat verband hou met Pasella.com is te eniger tyd onderhewig aan verandering deur ons sonder vooraf kennisgewing en sonder enige aanspreeklikheid teenoor u. Ons bied geen prysbeskerming of terugbetalings in geval 'n prys verlaag of as gevolg van 'n promosieaanbod nie.

Suid-Afrikaanse geldeenheid
Tensy anders aangedui, is alle pryse op Pasella.com in Suid-Afrikaanse rand.

Kopiereg
Alle webtuiste-ontwerpe, teks, grafika, die keuse en aanwending daarvan, asook alle sagtewaresamestellings, onderliggende bronkodes, sagteware (insluitende 'applets') en alle ander materiaal op hierdie webtuiste is die eiendom van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk, Pasella.com en hul geaffilieerdes, of hul inhoud en tegnologieverskaffers en -voorsieners en derhalwe geld kopiereg. ALLE REGTE WORD VOORBEHOU. Enige gebruik van materiaal op hierdie webtuiste sonder die vooraf toestemming van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com word streng verbied.

Ons respekteer die intellektuele eiendom van ander en verwag dat ander gebruikers dieselfde doen. Ons sal toegang tot ons bediener onmiddellik staak in geval van skending van of beweerde skending van materiaal indien dit aan die lig kom dat sodanige materiaal die kopiereg van 'n derde party skend, hetsy dit aan die lig kom deur die loop van gewone en redelike sakeaktiwiteite of deur 'n derde party aan ons openbaar word. Ons sal die entiteit ('die eienaar') verantwoordelik vir die beweerde skending onmiddellik kontak en hulle bedag maak op die bewerings van skending en dat ons sodanige materiaal van ons webtuiste verwyder en geblokkeer het. Indien die eienaar meen dat die verwydering of blokkering van die materiaal as gevolg van 'n fout of wanidentifikasie van die materiaal is, moet die eienaar ons binne 48 uur voorsien van 'n teenverklaring waarin hy die eienaar se regte vasstel en enige ander inligting voorsien wat ons mag versoek, om die betrokke materiaal te gebruik. Sodra ons dit ontvang, sal die teenverklaring stuur aan die party wat daarop aanspraak maak dat hy die kopiereghouer is. Indien die party dan nie binne 48 uur 'n aksie instel om die beweerde skending te verbied nie, sal ons die materiaal binne 14 dae nadat ons die teenverklaring ontvang het, herplaas of die blokkering omkeer.

Indien u meen dat enige inhoud gekopieer is op 'n manier wat kopiereg skend, stuur asseblief die volgende inligting aan die Agent wat hieronder genoem word:

U naam, adres, telefoonnommer en e-posadres;

'n Beskrywing van die kopieregwerk wat u beweer geskend word;

The presiese URL of 'n beskrywing van waar die beweerde materiaal is;

'n Verklaring deur u dat u te goeder trou meen dat die gebruik nie deur die kopieregeienaar of wet gemagtig is nie;

'n Elektroniese of fisieke handtekening van die persoon wat die kopiereg besit of gemagtig is om namens die eienaar van die kopieregbelang op te tree; en

'n Verklaring onder eed deur u wat bevestig dat die bogenoemde inligting korrek is en dat u die kopieregeienaar is of gemagtig is om namens die kopiegeregtigde op te tree.

Privaatheid
Deur Pasella.com af te laai, te installeer, te aktiveer of te gebruik (insluitende om op Pasella.com te registreer) stem u toe tot die insameling en verwerking van alle inligting wat met u en die gebruik van Pasella.com verband hou, insluitende enige en alle registrasieinligting. Hierdie inligting word deur ons verkry en ingesamel volgens die bepalings van die Privaatheidsbeleid wat uitdruklik deur hierdie verwysing deel van die Diensbepalings uitmaak. Deur hiertoe in te stem, onderwerp u u ook aan die Privaatheidsbeleid.

Handelsmerke (r) en TM (geregistreerde handelsmerk en handelsmerk) dui op handelsmerke wat die eiendom is van Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com of waartoe hulle by wyse van lisensie gemagtig is. Ongemagtigde gebruik van enige handelsmerke wat besit of by wyse van lisensie gebruik word deur Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com word streng verbied. Ander produk- en maatskappyname wat op hierdie webtuiste vermeld word, kan handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van hul betrokke eienaars wees en is onderhewig aan alle toepaslike handelsmerkbeskermingswetgewing.

Voorwaardes vir gebruik van webtuiste
Geen kontrak bestaan tussen u, Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com nie vir die verkoop vanaf die webtuiste van enige produk tensy en totdat Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com u bestelling per e-pos aanvaar en bevestig dat u produk aan u gestuur is. Sodanige aanvaarding sal geag word afgehandel te wees en sal vir alle doeleindes geag word doeltreffend aan u gekommunikeer te wees wanneer Tswelopele Productions) (Pty) Ltd of Pasella.com die e-pos aan u stuur (ongeag of u dit ontvang of nie). Om twyfel uit die weg te ruim, sal enige sodanige kontrak geag word in Suid-Afrika gesluit te wees. Verder sal enige sodanige kontrak ge?nterpreteer, vertolk en in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika afgedwing word. U en Tswelopele Produksies (Edms) Bpk of Pasella.com onderwerp u onherroeplik aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe.

Afstanddoening
Die inhoud van die tuiste word 'voetstoots' en sonder waarborg van enige aard aangebied, hetsy uitdruklik of stilswyend inbegrepe. In die volle omvang toelaatbaar ingevolge die toepaslike wet, doen Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com afstand van alle waarborge, uitdruklik of stilswyend inbegrepe, insluitende maar nie beperk nie tot stilswyende waarborge van verhandelbaarheid en geskiktheid vir 'n bepaalde doel, regsaanspraak en nie-inbreuk.

Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com waarborg geensins nie dat die funksies soos vervat in die inhoud ononderbroke en foutloos sal wees, dat defekte reggemaak sal word of dat hierdie tuiste of die bediener wat dit beskikbaar stel, vry is van virusse of ander skadelike komponente.

Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com waarborg nie of maak geen representasies ten opsigte van die gebruik of die resultate van die gebruik van die inhoud van hierdie tuiste ten opsigte van korrektheid, akkuraatheid, betroubaarheid of andersins nie. U (en nie Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com nie) aanvaar die algehele kose van alle nodige instandhouding, herstel of regstellings. Toepaslike wetgewing mag nie die uitsluiting van stilswyende waarborge toelaat nie en dus kan die bogenoemde uitsluiting nie op u van toepassing wees nie.

Behalwe as dit spesifiek op hierdie webtuiste genoem word, sal nie Tswelopele Produksies (Edms) Bpk en/of Pasella.com of enige van hul geaffilieerdes, direkteure, werknemers of ander verteenwoordigers tot die volle omvang van die wet, aanspreeklik wees vir skade voortspruitend uit en in verband met die gebruik van hierdie webtuiste of die inligting, inhoud, materiaal of produkte wat hierop ingesluit is nie. Hierdie is 'n omvattende beperking van aanspreeklikheid wat op alle skade van enige aard van toepassing is, insluitende (en sonder beperking) skadevergoeding, direk, indirek of gevolglike skade, verlies van data, inkomste of wins, verlies van of skade aan eiendom van derde partye.

Beheer: Hierdie Ooreenkoms word in alle opsigte deur Suid-Afrikaanse wette beheer. Albei partye onderwerp hulle aan die jurisdiksie van Suid-Afrika en stem verder in dat enige geding wat ingevolge hierdie Ooreenkoms aanhangig gemaak word, eksklusief in Suid-Afrikaanse howe sal geskied. Indien enige bepaling van hierdie Ooreenkoms gevind word ongeldig of onafdwingbaar te wees, sal sodanige bepaling geskrap word en sal die oorblywende bepalings afgedwing word. Ons versuim om op te tree ten opsigte van 'n breuk van Ooreenkoms deur u of ander, is onder geen omstandighede 'n afstanddoening van ons reg ten opsigte van daaropvolgende of soortgelyke kontrakbreuk nie. Indien ons 'n derde party versoek om deur ons netwerk of vir u lidmaatskap dienste te verskaf, geld die bepalings van hierdie Ooreenkoms ten opsigte van u gebruik van hul dienste. Ons is nie aanspreeklik vir enige vertraging of versuim wat betref die nakoming van pligte wat direk of indirek die resultaat is van enige oorsake buite ons redelike beheer nie. Hierdie Ooreenkoms sit die totale verstandhouding en Ooreenkoms tussen ons uiteen wat betref die onderwerp soos hierin vervat, behalwe dat niks hierin vertolk sal word as 'n poging om aanspreeklikheid vir bedrog of wanvoorstelling te beperk nie.